โครงการบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         แบบสอบถามงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ

        เรื่อง “ปัจจัยที่ทำให้เกิดการยอมรับต่อการใช้งาน E-Commerce แบบ B2C ในประเทศไทย”

 

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสำคัญกับการใช้งาน E-Commerce ของผู้บริโภคในประเทศไทย

 

 

คำนิยาม    - ร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต หมายถึงร้านค้าหรือบริษัทต่าง ๆ ที่ประกอบธุรกิจ โดยมีหน้าร้านเป็นเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ตให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามาซื้อสินค้าได้ โดยอาจจะมีการรับชำระเงินแบบ ออนไลน์ หรือแบบอื่น ๆ

                   - สินค้าในร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต หมายถึง สินค้าที่สามารถสั่งซื้อได้บนอินเตอร์เน็ตทั้งสินค้าทั่วไปที่จับต้องได้และสินค้าแบบ Digital หรือสิทธิต่าง ๆ ที่ไม่สามารถจับต้องได้ รวมถึงบริการต่าง ๆ ที่สามารถให้บริการได้บนอินเตอร์เน็ต เช่นการจองบริการโรงแรม ยานพาหนะ เครื่องบิน รวมถึงการซื้อขายหุ้นแบบ Online

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงใน ¨ หน้าข้อความ และลงในช่องว่าง ที่ตรงกับความจริงของท่านมากที่สุด  หรือ เติมข้อความลงในช่องว่าง 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ

ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้อย่างไร

หากท่าน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดว่าไม่ใช่หรือไม่ถูกต้องเลือกข้อ 1 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย เลือกข้อ 2

เฉย ๆ กลาง ๆ เลือกข้อ 3 ค่อนข้างเห็นด้วยเลือกข้อ 4 หรือเห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดว่าเป็นตามข้อความนั้นเลือกข้อ 5

--ไม่เห็นด้วยค่อนข้างไม่เห็นด้วยเฉย ๆค่อนข้างเห็นด้วยเห็นด้วย
1ร้านค้าในอินเตอร์เน็ตมีสินค้าให้เลือกมากกว่าร้านค้าทั่วไป หรือ ห้างสรรพสินค้า12345
2สินค้าที่ขายในอินเตอร์เน็ตมีราคาต่ำกว่าร้านค้าทั่วไป12345
3ร้านค้าในอินเตอร์เน็ตมีสินค้าที่หาได้ยาก12345
4ร้านค้าในอินเตอร์เน็ตขายสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น บริการอัดเพลงลงซีดี
โดยที่เราสามารถเลือกเพลงได้ หรือการเลือกฟังก์ชันต่างๆของคอมพิวเตอร์
12345
5การซื้อสินค้าบนอินเตอร์เน็ตมีความสะดวกรวดเร็ว12345
6ร้านค้าในอินเตอร์เน็ตสามารถสั่งซื้อได้ทุกเวลา12345
7การซื้อสินค้าบนอินเตอร์เน็ต เข้ากันได้กับการดำเนินชีวิตประจำวันของท่าน12345
8การซื้อสินค้าบนอินเตอร์เน็ตเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันของท่าน12345
9การซื้อสินค้าผ่านร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต ไม่มีเหตุขัดข้อง12345
10ร้านค้าบนอินเตอร์เน็ตมีระบบช่วยเหลือ หากท่านประสบปัญหาจากการซื้อสินค้าต่าง ๆ เป็นอย่างดี12345
11การซื้อสินค้าผ่านร้านค้าบนอินเตอร์เน็ตขอข้อมูลส่วนตัวของท่านมากเกินไป12345
12ท่านเป็นกังวลว่าร้านค้าบนอินเตอร์เน็ตจะนำข้อมูลของท่านไปใช้ในทางอื่น
โดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน
12345
13ท่านเป็นกังวลว่าจะถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวของท่านในขณะที่ทำการซื้อสินค้ากับร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต12345
14โดยทั่ว ๆ ไปร้านค้าบนอินเตอร์เน็ตเชื่อถือได้12345
15ท่านคิดว่าการซื้อสินค้าบนอินเตอร์เน็ตทำให้ท่านประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินค้า12345
16ท่านคิดว่าการซื้อสินค้าบนอินเตอร์เน็ตทำให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อสินค้า12345
17ท่านคิดว่าการซื้อสินค้าบนอินเตอร์เน็ตทำให้ท่านได้สินค้าที่ตรงตามความต้องการมากกว่าร้านค้าทั่วไป12345
18ท่านคิดว่าการเลือกซื้อสินค้าบนอินเตอร์เน็ตมีประโยชน์ต่อท่านมาก12345
19ท่านคิดว่ามันไม่เป็นการยุ่งยากในการซื้อสินค้าจากร้านค้าในอินเตอร์เน็ต12345
20ท่านรู้สึกว่ามันเป็นการง่ายสำหรับท่านในการเรียนรู้ที่จะซื้อสินค้าในอินเตอร์เน็ต12345
21ท่านรู้สึกว่าการติดต่อใช้งานหรือซื้อสินค้าในอินเตอร์เน็ตชัดเจนและสามารถเข้าใจได้12345
22ท่านรู้สึกว่ามันเป็นการง่ายสำหรับท่านในการซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต12345
23คนรอบข้างหรือเพื่อนของท่านส่วนใหญ่ เคยซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต12345
24คนรอบข้างหรือเพื่อนของท่านคิดว่าการซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นความคิดที่ดี12345
25คนรอบข้างหรือเพื่อนของท่านคิดว่าท่านควรซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต12345
26คนรอบข้างหรือเพื่อนของท่านบางคนแนะนำให้ท่านซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต12345
27สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ ที่ท่านรับชมรับฟังมีการชี้ชวนแนะนำให้ซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต12345
28ผู้คนที่ท่านชื่นชอบนิยมซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต12345
29ผู้เชี่ยวชาญที่ท่านรู้จักแนะนำให้ซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต12345
30ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ด้วยตัวท่านเองโดยไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่น12345
31ท่านมีเวลาเพียงพอที่จะซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ12345
32ท่านมีความรู้และความชำนาญเพียงพอที่จะสามารถซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้12345
33โดยรวมท่านสามารถซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี ด้วยตัวท่านเอง12345
34ท่านได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุน หากจำเป็นจากคนรอบข้างอย่างเพียงพอในการซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต12345
35ท่านมีเวลาและเงินเพียงพอในการซื้อสินค้าทั่ว ๆ ไปที่ท่านต้องการผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้12345
36อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ท่านมีหรือสามารถใช้ได้สามารถใช้ซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้12345
37การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของท่านมีความเร็วพอต่อการซื้อสินค้าที่ท่านต้องการผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้12345
38การซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นเรื่องที่น่าสนใจ12345
39การซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นที่ยอมรับในสังคมของท่าน12345
40ด้วยทรัพยากรและความรู้ความสามารถของท่านรวมถึงการช่วยเหลือจากคนรอบข้างหากจำเป็น
ท่านสามารถซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้
12345
41ท่านตั้งใจที่จะซื้อสินค้าบางอย่างที่ท่านต้องการผ่านทางอินเตอร์เน็ตแทนที่จะเลือกซื้อจากร้านค้าทั่วไป12345

ส่วนที่ 2 การใช้งาน

1. ท่านซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตบ่อยแค่ไหน
ไม่เคยซื้อเลย 1-2 ครั้งต่อ 3 เดือน 1-3 ครั้งต่อเดือน
1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ มากกว่า 4 ครั้งต่อสัปดาห์

2. ท่านซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตครั้งใน 6 เดือนหลังสุด

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ
ชาย หญิง

2. อายุ
ต่ำกว่า 18 ปี 18-23 ปี 24-30 ปี
31-35 ปี 35 ปีขึ้นไป

3. รายได้ต่อเดือน
ไม่มีรายได้/รับเงินจากผู้ปกตรอง ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 8,000 บาท 8,001 - 15,000 บาท
15,001 - 25,000 บาท 25,001 - 40,000 บาท มากกว่า 40,000 บาท

4. การศึกษาสูงสุด
ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

5. อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน ประกอบอาชีพส่วนตัว อื่น ๆ

6. สถานภาพการสมรส
โสด สมรส หย่าร้าง/หม้าย

7. ท่านมีบัตรเครดิตหรือไม่
มี ไม่มี

8. งานที่ทำหรือสาขาที่ท่านศึกษาอยู่เกี่ยวข้องหรือใช้คอมพิวเตอร์หรือไม่
เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง

9. ท่านใช้อินเตอร์เน็ตมานานเพียงใด
น้อยกว่า 1 ปี 1-2 ปี 2-4 ปี
4-8 ปี มากกว่า 8 ปี

10. ปัจจุบันท่านใช้งานอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่
ที่สถาบัน/โรงเรียน/ที่ทำงาน Dial modem ที่บ้าน High-Speed Internet ที่บ้าน
ร้านอินเตอร์เน็ต(Net Cafe') อื่น ๆ

11. E-mail/เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อของท่าน
(ใช้ในการอ้างอิง และขอข้อมูลเพิ่มเติมหากจำเป็นตามขบวนการวิจัยเท่านั้น ทางคณะผู้วิจัยสัญญาว่าจะไม่เอาไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นโดยเด็ดขาด)

12. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต(ถ้ามี)


รบกวนตรวจสอบข้อมูลว่ากรอกครบถ้วนก่อนกดปุ่มด้านล่างครับ!!!

===================